ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴹⴼⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵜⴷⴷⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵟⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴽⴽⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵡⵓⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⴳⵔ ⵉ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵜⴰⵡⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⴱⴳⵏ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵜⵖ ⵖⵓⵔ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1962, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵛⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⵏⵎⵇⵇⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵙ ⵜⵍⵇⵢ ⴷⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ-ⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵣⵓⵏ ⴰⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⵖⵔⵎⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⵏ ⵉ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵛⵛⴰ ⵜⵎⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴻⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⴳⵔⵡⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⵍⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ), ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ, ⵎⵉⵛⵀⵍ ⴰⵓⵓⵏ, ⵙⴳ ⵟⵟⵔⴹⵇⵏⵜ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴳⵓⵓⴰⵙⵙⵎⵉⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⵏ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵜⴷⴷⵓⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵙⴽⴰⴷⴷⴱ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵣⵄⵎⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵛⵜⵎⴱⵔ 2020 ⴰⵏⴰⴳⴰⵔ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵢⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⵃⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵇⵢⵢⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵏ ⵢⵙⴽⴼⵉⵍⵏ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵖⴼ ⵓⵏⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙⵓⴼⵖⵏⴷ ⴰⵍⵖⵓ ⴷ ⵡⴰ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏⵙ ⵢⵊⵎⵍ:
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.