ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵟⴰⵎ (08) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵓⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ,
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵖⴻⵔ 26 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵔⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⴻⵔⵡⴰⵙⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ. ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ "ⴰⴷ ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⴻⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉ,
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴷⵉⵜ, ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ (ⵓⴰ), ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ "ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ". ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ,
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴷⵉⵜ, ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ (ⵓⴰ), ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ "ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ". ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ,
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵣⵧⵀⵔⴰ ⵣⴻⵔⵧⵓⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵜ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ 10.000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ (ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵉⵥⴻⴳⵡⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵉⵏ ». ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ,
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵉⵔⵓⵃ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ. "ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ (ⵏ 2018) ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ. ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⵏ 2018 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⵍ ⴷ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⴰⵏⴻ-ⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⴻⵢⵢⴰ (ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ).
ⵏⵄⴰⵎⴰ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⴰⴼⵓⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⴰⵎⴻⵥⵕⴰⵙⴳⴻⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⴻⵔⵜ ⴷ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵓⵙⵉⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ‘’ⵉⵏⴻⴵⵃⴻⵏ’’ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ-ⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵎⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ-ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴱⴻⴳⵧⵏⴰ ⵍⴰⵙⴰⴳⴰⴱⴰⵙⵜⴻⵔ, ⵜⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴽⵛⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ,