ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴹⵍⴻⵏ ⵢⵉⴳⴰⵍⵓⵣⴻⵏ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:03
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⴰⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴹⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵢⵉⴳⴰⵍⵓⵣⴻⵏ ⵏ 24 ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ. ⵉⴳⴰⵍⵓⵣⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24

ⵍⵃⴻⴷⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:18
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵉⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
Exit

ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:21
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵚⴽ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴰⵙ-ⴷ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴰⵙ-ⴷ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:26
ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴰⵙ-ⴷ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ) : "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 14:45
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⵀⴱ), ⵀⴰⴱⵉⴱ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2019-2020, ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴻⴽ, "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⴰⵔⴰ", ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ…

ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 - 12:09
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ…

ⴰⵖⵓⵔⴰⵔ: ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 09:03
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 06 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 15:46
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ– ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵙⵓⴽⴻⵀⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).