ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ: ⵜⴻⵣⴷⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴳⴻⵔ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴷⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 23 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 13:19
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ - ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵕ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴷⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵓⵍⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⵊⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ…

ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 26 Fuṛaṛ 2018 - 16:30
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⴰⵊⵓⵓⴱ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⴰⵀ, ⵢⵡⵡⵉⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ…

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵕⵎⵙⵜ ⵏ ⵛⵉⴰⵎ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2019 – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:02
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⴰⵎ ⴰⵙⵛⴻⵏⵙⴻⵓⵔⵙ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳⴰⵔ ⵃⵉⵣⴱⴻⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷ « ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ » ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ – ⴰⴷⵉⵒⵍⵉⵎⴰⵜⵉ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 24 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:44
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵍⴻ ⵎⵧⵏⴷⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴷⴰⵢ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴷⴰ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵏ ⵃⵉⵣⴱⴻⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⴷⴷⵉⵄⴰⵢⴰ « ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ».

ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ – ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵣⴳⴻⵏ-ⴰⴳⴳⴰⵔⴰⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ) : ⵛⵛⴻⴽ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵀⴱⵛⴻⴱ ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ…

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 23 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:27
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵀⴱⵛⴻⴱ ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017-2018 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ), ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴷ…

ⴰⵥⴻⴼⴼⵓⵏ: ⵉⵣⴻⵔⴳⴰ ⵢⴻⴷⵍⴻⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵕⵀⵓⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵎⵖⴻⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⴷⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 24 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 16:19
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵉⵣⴻⵔⴳⴰ ⵢⴻⴷⵍⴻⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵕⵀⵓⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵎⵖⴻⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⴷⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵕⵀⵓⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴻⴳⴳⵓⵏ (60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ). ⴰⵙⵎⴻⵍ-ⴰ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴻⵇⵇⴻⵄ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ…

ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 34 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 91 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ)

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 23 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 15:51
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 34 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 179 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 91 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⵎⴰⵖⴻⴼ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ? ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 24 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 15:57
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵎⴰⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⵙⵕⵓⵃⴻⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ-ⵏⵙⴻⵏ? ⵜⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⵔⵓⵔⵅⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ.