ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵡⴻⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴻⵣⵣⴻⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵊⴰⵔⴰ-ⵙⴻⵏ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 28 Yennayer 2020 - 12:44
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ-ⵜⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴻⵣⵣⴻⵣ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴻⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ…
Image par défaut

ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 28 Yennayer 2020 - 14:31
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵜⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

ⵜⴰⴼⵍⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ: ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 28 Yennayer 2020 - 12:55
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ ».

ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 24 Yennayer 2020 - 16:17
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⵓⴰⵏⴷⴰ (ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ), ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⴽⴰⵎⴻⵍ…

ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ: ⴰⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 26 Yennayer 2020 - 11:52
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵉⵊⵉⴷⵓⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 3 ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ ⴰⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏ (ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⵙ 5 ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵡⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵀⴰⵔⵛⵀⴰ-ⵀⴰⵛⴻⵏⴻ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ…

ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ « ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵔⵉⵍⴰⵡ » ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 26 Yennayer 2020 - 12:22
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵔⵉⵍⴰⵡ » ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ…

ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ: 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴷ 31 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⴻⵃⴵⴻⵍ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 26 Yennayer 2020 - 13:19
ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 8 ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⴻⵃⴵⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ), ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⵀⵢⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴷ 31 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ…

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⴱⵉⵔⵓⵙ : ⵉⵡⴻⵚⵚⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 26 Yennayer 2020 - 12:13
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵜⴻⵔⵎⴻⵙ ⵉⵡⴻⵚⵚⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⴱⵉⵔⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ…