ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ : ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ » 

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 26 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 21:40
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⴰⵙⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ », ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ. 

ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 01:56
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵍⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵡⴰⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ (ⵓⵏⴳ), ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
Exit

ⵟⴰⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ : ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 19:20
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵏⵇⴰⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ, ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: « ⵏⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ »

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 18:23
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, « ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵍⴻⴷ, ⴷ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ…

ⴰⵔⴷⴰⴱ/ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 18:25
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 2019-2020 ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ…

ⵢⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 01:48
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⵡⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⵍⵃⵔⵚ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ…

ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ : ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 19 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 20:05
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵖⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 14 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 19:08
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ-ⵉⵙ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ-ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 06 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 15:46
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ– ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵙⵓⴽⴻⵀⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).