ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⴳⴻⵔ ⵜⴰⵜⵢⵓⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵔⵉⵜⵉⵔⵉⵜ : ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 15:25
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵢⵓⴱⵉⵜ ⵙⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴰⵙⵎⴰⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵕⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ…
Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 17:10
ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ (ⵟⵟⴻⵔⴽ) ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ - ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 - 15:59
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵍⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵚⵓⵔ ⵍⵖⴻⵣⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵎⵉ…

ⵙⵓⵔⵢⴰ: ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴵⴵⴰⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 15:25
ⴷⵉⵎⴻⵛⵇ – ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⵔⵓⵔⵉⵢⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ: 5 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 16:04
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ” ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ 5 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 2 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵧ (ⵎⴰⵍⵉ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴷ ⴱⵓⵖⴻⵏⴵⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 16:53
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴷ ⴱⵓⵖⴻⵏⴵⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵜⴰⵀⴰⵔ-ⴼⴻⵔⴳⴰⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵢ ⵄⴰⵡⵣⴻⵏ ⵢⵉⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴻⵏ ⵜⵜⵏⴻⵊⵎⴰⵄⴻⵏ ⵙ ⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ…

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ 62 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2018

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 18:31
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ - ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ 62,36 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ 1891 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2018, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ).

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵇⴰⵙⴻⵏ ⵜⴻⵎⵖⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴷ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 18:24
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵇⴰⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴻⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴷ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵀⵔⴰⵡⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ 50.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 62.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵎⴰ…