ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ: ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⵛⵉⵛⴽⴰⵏⵜ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 12 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 09:30
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⵛⵉⵛⴽⴰⵏⵉⵏ.

ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ 274 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴼⵍⵓⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ 274 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴼⵍⵓⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴼⵍⵓⵙⴻⵏ ⴷ…

ⴰⵕⵎⴰⵙ: ⴰⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 16:00
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴰⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵏⵙⴻⵊ) ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⵏ…

ⵄⵉⵔⴰⵇ: ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 16:03
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵉⵏ-ⴰ « ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ».

ⵜⴰⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ: ⵙⴱⴰⵏⵓ-ⵔⴰⵀⵓ, ⵀⴰⵍⴰⵉⵎⵉⴰ ⴷ ⵣⵓⵔⴳⴰⵏⴻ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ 1ⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 16:09
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵓⵎⵓⵖ ⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 ⵎⴳⴰⵍ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ (14 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ…

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵛⵛⴹⴻⵃ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ : ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ "ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ"

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 16:17
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵢⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⴹⴻⵃ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ (ⴼⵛⵉⴷⵛⴰ) ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵔⵔⵓⵙ, ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵖ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ…

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴹⵄⵉⴼⵉⵏ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 08 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 - 11:39
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴹⵄⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ…

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 - 09:29
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ…