ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⵓⴳⵜⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 23 Fuṛaṛ 2018 - 14:40
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵡⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ) ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳ-ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ…

ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ: ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 18 Fuṛaṛ 2018 - 16:01
 ⵟⴰⵎⵏⵖⵙⵟ – ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ, ⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ (18 ⴼⵓⵕⴰⵕ).

ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 22 Fuṛaṛ 2018 - 16:32
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴻⵔⵎⵧⵓⵔⵉ.

ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 2018

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 21 Fuṛaṛ 2018 - 16:34
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴰⴳⴻⴷⴷⵉⵙ ⴰⵔⴰ…

ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ: ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 18 Fuṛaṛ 2018 - 15:54
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ, ⴰⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵡⵎⵖⴰⵔ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵔ 83 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉ…

ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017 : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 19 Fuṛaṛ 2018 - 16:14
ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ – ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ "ⴷⵊⵉⵍⵍⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵍⵉⵎ" ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017’’. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ…

ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ, ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 23 Fuṛaṛ 2018 - 14:24
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ,…

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⵓⵔ ⴷ-ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ - ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 23 Fuṛaṛ 2018 - 14:21
ⵎⵉⴰⵎⵉ, 23 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⵉⵢⴰⵏ (ⴰⴷⵏ) ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵔⴻⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵍⵢⵉⵙⴻⵏ (ⵉⵢⵙⴰⵏ). ⵢⴻⵍⴼⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ…