ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 20 Fuṛaṛ 2018 - 16:56
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ, 20 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵙ ⵜⴻⴳⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵀⴰⴷⵊⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵎⵏⵉ, ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ…

ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ: ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 18 Fuṛaṛ 2018 - 16:01
 ⵟⴰⵎⵏⵖⵙⵟ – ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ, ⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ (18 ⴼⵓⵕⴰⵕ).

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ  ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 21 Fuṛaṛ 2018 - 11:59
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉǧⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴽⴼⴰⵏ (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⵏⵏⵔⵏⴰ ⵖⵔ 2,13 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 2,12 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵣⴳⴳⴰⵔⵜ.

ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 20 Fuṛaṛ 2018 - 17:33
ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ – ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ-ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵉ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵢⴰⵎⵉ (ⵏⵉⵊⴻⵔ), ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ.

ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ: ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 18 Fuṛaṛ 2018 - 15:54
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ, ⴰⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵡⵎⵖⴰⵔ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵔ 83 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉ…

ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017 : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 19 Fuṛaṛ 2018 - 16:14
ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ – ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ "ⴷⵊⵉⵍⵍⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵍⵉⵎ" ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017’’. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ…

 ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⵜⵛⴽⵕ-ⴷ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 18 Fuṛaṛ 2018 - 15:56
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴽⵕ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴱⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ « ⵜⵉⵎⴰⴹ » ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⴰⵡⴻⵙⵙⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 7.400 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 19 Fuṛaṛ 2018 - 16:08
ⵛⵀⴰⵏⴳⵙⵀⴰ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.