ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 : ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ ⵓⵣⵎⵣ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 18:55
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵓⵓⴰⴷⵊⴰⵓⵓⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵛⵔⵉⴽⵏ-ⵉⵙ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ…

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 11:01
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ, ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 10:21
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ (ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ). ⴰⴷⵖⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ…

ⵎⴰⵍⵉ: ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 10:27
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ – ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⴱⴰⵀ ⵏⴷⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ. ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ…

ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ: ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 11:41
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1955 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ, ⵜⵉⵚⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ: « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 16:13
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » (ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (32) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 1 182 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ 2 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ 8 ⵖⵓⵛⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 4.000 ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 - 22:09
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵙⴽⵍⵙ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ 4.025 ⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵥⵔⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ…