Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – انغماس ن ثغامسا ثادالانت عبد الرزاق "عبدو" سغواني يموث ذڨ ييض ن تلاثا غار لاربعا ذڨ لعمر ينس 58 ن ييسڨاسن, إيغدنان ويذ يتماهالن ييذس.
لژاير ثمناغث – سڨ ثبا ثنزويث ن ثيليژري ثاغلناوث ن ثمليلييين نونماضال-2018 ن روس, إيناڨذوذن إيزايريين تروحون غار ثرڨوا ثيوردانييين اما ذ تيذ س وذريم نغ باطل, سڨ واس ن لخميس ايا, ازمز ن بدو ن تژريڨث اكي ثيس 21 س ثمليليث ن ولداي ڨار ثغلامت ن روس اك ذ تين ن ثڨلذا ثاسعوديث س وڨموض ن سموس (5) ن ييسوان غار وارون (0).
وهڕان – يربحد أوزايري محمد بوعافية, الغوغ نوماضال ن ورفاذ س تذوسي, 10 ن تزالغيوين, ڨاراسنت 8 ن تزالغيوين, ذڨ أوتكي نس ذڨ واراز امقران ن ثوڕوفث ذڨ وادال ا ايد يلان ذڨ موسكو ڨار 25 ذ 27 مايو.
لژاير ثمناغث – إيمشيرفوسن ن ثغلامت نوپيطرول اك ذ ثرباعث ن الابيار يلا ذڨسن شك امقران اذ مقابالن ذڨ ثمليليث ثاڨارانت ن ثژريڨث نوسڨاس 2017-2018 ن ثقبوشث ن لزاير ن ثشيرفوسث (ثولاوين), سڨ ارا يورارن اس ن الجمعة ذڨ ثوبيرت ذ يخصيمن أوسهيلن.
لژاير ثمناغث – ثاغلامت ن لزاير ن ييشاهن إيمقرانن (إيرڨازن اك ذ تلاوين) ثوي كوژ ن تزالغيوين (1 ن وورغ اك ذ 3 ن نحاس), ذڨ ثالغوغا ن ثفريقث إيد يضران سڨ 12 غر 2 مايو ذڨ ليفينڨ ستون ثامورث ن ژامبيا, إيسدنان إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير ذ ثفيديراليث ثازايريث ن ييشاحن.
وهران – ثيمشيرضارين ن ثغلامت ن ثغليسث ثاغلناوث وينث ثاقبوشث ن ثمغونت ن موبيليس سڨ رنانت ذڨ ثمليليث ن ثاڨارا ثغلامت ن قسنطينة س ثيثوين ن ييسوان 4-3 (0-0 ذڨ ثاڨارا ن 90 تميكين), اس ن تلاثا ذڨ وانرار أحمد-ژبانة ن وهران.
لژاير ثمناغث – ثضمن مولودية ن بڨايث الوي ينس غار ثمغونت 1 ن تشيرضارث اس نوسيدياس (سبت) ذفير ما ثرنا إيلمزيين ن تباتنت س 1 غر 0 ذڨ ؤكاثار ن واس ويس 28 ن تلغوغا ن ثمغونت ثيس 2, ذڨ واكوذ ايدڨ إيلمزيين عين فكرون ثغلي سڨ ثمغونت اكي غار ثين يلان داواس.
لژاير ثمناغث - ثذوكلي ن بلعباس ثوي ثاقبوشث ن لزاير 2017-2018 ن تشيرضارث سڨ ثرنا ثاغلامت نيلمزيين س 2-1 (ازڨن ن وحريش : 1-0), اس ن تلاثا ذڨ ثمليليث ن ثاڨارا إي يورارن ذڨ وانرار ن 5 يوليو لزاير, ثولسد إي ربح نوسڨاس ن 1991 مڨال ذاغن ثاغلامت ن لقبايل.
لژاير ثمناغث - ثيمضريث ثانادالت ن لقبايل اك ذ تذوكلي ن بلعباس اذ مقابالنت اس ن تلاثا ذڨ ثمليليث ن تاڨارا ن تژريڨث ثيس 54 ن ثقبوشث ن لزاير ن تشيرضارث ذڨ أونرار ن 5 يوليو غاف أوساراڨ ويس 16:30 ذڨ ييون ن ييسوي ن ثوطفا نومضيق أيدڨ ثلا ياكان ثغلامت نيلمزيين بلوزداد.
لژاير ثمناغث- ثافيديڕاليث ثازايريث ن تشيڕضاڕث (فاف) ثرا ثاجميلت إي واطاص ن ووذماون اس ن لثنيين ذي لزاير ثمناغث سند اذ بذون لشغال ن تسقاموث ثاماثوث ن تفيديڕاليث إيلا يتكميلن اكا إيمير اكي.
Banniere interieur Article