Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يسغرت وغليف ن تغاوسيوين ن ذاخل أسا لاربعا ذڨ ولغو نس، أسرسي ن لحجر ن تغيميث ذي  ثيدار غف ساعث ن ثمنية (20:00) تامديث غر لخمسة ن تنزايث (5:00) س تنزايث ن واذشا ذين، واي غف وسوير ن سنت ن تغيوانين ن تيزي وزو ذ ذراع بن خدة ذي لولايت ن تيزيوزو، واي ذڨ واكوذ ن 14 ووسان اذ يبذو سڨ واس ن واذشا لخميس.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- جملند كثر ن 32 لطنان ن مڨراذ ن تورصاض غف وسوير ن لغابث ن باينام (مالون لزاير تامانغت)، سڨ ماني يبذو ؤسرسي ؤسكير ن لحجر أذاوسان غر ؤحبس ذ ؤسنقص ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لحد سغر تنمهالت ن لغاباث ذ ؤستور أزيزاو ن لولايث.

نشر في تيمناضين

وهران- ؤعاند 317 ن يغرمانن إزايرين غر مستغانم ذ عين تيموشنت لان حصلن ذي فرنسا سي قلي ن وايورن غف ؤڨموض ن ؤزوزر ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، ذڨ ؤنافاڨ ن وهران، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لاربعا سغر ييمزلا ن سنت ن تويلايين أيا ذڨ ؤسمار ن تمورث نغ.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- ناند أسا لاربعاييمزلا ن تويلايت ن لزاير تامانغت بلي بذون ذي تماهيلت ؤسرحل ن ييمزداغ يتيلين ذڨ إڨوربين ؤقصدير "بن جعيدة" (برج البحري) ذ "بوشاقور" (براقي)، غر تنزدوغين إنميتيين لهانت، واي يوذف ذڨ واهيل نس ؤسرحل ذ ؤعاوذ ن وسكان.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تسكلس تودسا ن ؤسيزدي اغاريمت ذ ؤمستن اغاريم ن تويلايت ن لزاير، همافيت ن ؤبعوض ن نمر غف وسوير ن 24 ن تغيوانين ذي لزاير تامانغت واي زاث ما وفين إموكان ؤليق ذ ؤزوزر نس سغر تيغلامين ن ؤحارب ؤباعوض ايا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا اسا تلاثا أنمهال أماتو ذ تودسا أويلائيت.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تسكر اسا لثنين انذبالت أماتوت ن ؤمستن اغاريم ن تويريث ن تبسكرث لحملث ؤنصيبث اغلناوث ن وحراز سڨ ييسهوا ن لعوافي ن تزذايين ذ ييسطوا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسن ذڨ ولغو ن تامهلا ايا.

نشر في تيمناضين

قسنطينة- حسبن ؤفين كثر 3300 ن يفراخ وامان إسكثفن ذڨ يور ن مايو إعدان سغر يموختصن ن تبنيقت وضفار ن يفراخ إمهاجرن ذڨ مڨراذ نتاليوين وامان يلان ذيلولايت ن قسنطينة، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن اسا سبت سغر ؤماساي ن تبنيقت اغامسانت ن ؤسقامو ن لغوابي علي زقرور.

نشر في تيمناضين

تيبازة- ييبان وافلو ن ويس سن سي لعيذ أمزيان، ذڨ مڨراذ ن تمناضين ن تويلايت ن تيبازة يرسا ؤلاش لحس، أدو ن تيلي ن ؤزوزر ن ؤنففاد بوقاشوش  يلان يطف دونيث ذ ؤماضال يجمل، ماني يفرض غف يقشيشن ظغمزيانن غف ييذيس نسن س لبراءث نسن قلي ن ورموذ ذڨ مڨراذ ن ييزوقاق ذڨ وافلو يشور تامدورث ذ تاسورفا ئيد ن ؤززوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.

نشر في تيمناضين

ميلة- ؤفين أطاس  ن إيا يشهلن لهوايث ن ؤصيض ن ييلسمان ذ إيا يلتازمن غف ؤباعذ أنميتي سڨ وحراز ن واضان ؤنفافاد بوقاشوش، ذڨ ييجماضن ن وستور ن بني هارون ذي تويلايت ن ميلة لقبلث ذ أدوري نسن ذڨ يور ن رمضان.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- ؤذفن ييمڨين ن ؤمستن أغاريم ذي لولايث ن لزاير إيضلي تلاثا ثامديث، زاث ؤسهوو ن تيطوث ن تسطا سي تنضلث ن سيدي محمد ذ زقاق أجدان ن تغيوانت محمد بلوزداد ذي لزاير تامانغت، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن سغر ييموكلف ن تغامسا ذ تسودوت أيا

نشر في تيمناضين