Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهڕان – سدرمن ييفرذيسن ن تمسولتا ثاغذمانت ن تغليسث ن تويلايت ن وهڕان, ييوث ن تڨراوث ن ييسفساذن اي يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن ييخامن, ام واكن ايد ران 25 ن ييمليونن ن ييديناڕن, غاف واكن ايدثنا ثفكا اكي ن تغليسث اس ن وكواس.
بومرداس – ازال ن 3.804 ن ييخامن ن وغارام ن ولاد بڕاهيم (ثاغيوانت ن سوق ن لحد) اي يتواقنن غار ووريڨ اڨامان, اس ن وكراس (لاڕبعا), ذڨ ثويلايت ن بومرداس, إيلمند ن وسفوڨل نومولي ويس 56 نوزاروڨ.
ثيژي وژو- طفن ييمژلا ن ثغليسث ن ثويلايت ن ثيزي وزو 62,36 ن ييكيلوثن ن لكيف ذ 1891 ن ثعقاشين ن لعقل ذڨ 6 ن وايورن إيمزوورا ن 2018, غاف واكن ايد نانت ثاداذانين ن ثغليسث اس نوسيناس (تلاثا).
سيدي بلعباس – يناد الوالي ن سيدي بلعباس ذاكن يساڨل اسلواي ن ثغيوانت ن ڕاس الماء غاف لجال ن ثژراوييين ني إيتيديفضحن يرنو رسنتد ذڨ ييژضوان إينمتيين, غاف واكن إيغد خبرن, اس نوسيناس (تلاثا), ييمژلا ن تويلايت اكي.
بشار - اسحولفو ن يمدانن غاف واين يرزان امسثن, احارب اك ذومنوغ مڨال نوسيغي ن تمس ذڨ إيمضقان ن تويلايت ن بشار أيدڨ لانت ثزذايين اك ذ يمدون يلان لقرون ذڨ لعمر نسن, ذ ثيڨاوين ثيڨجذانين إيلا يتڨ وڨزوم ن تژڨوا اكن اذ يناغ مڨال نونژرف, إيغدنان اس ن لثنيين أونمهال اديڨان ن تژڨوا.
ڨالمة - موثن سين ن ييمدانن اك ذ سين نيضن ذيمجراح ذڨ سين ن ييسهوا ن وبريذ يمڨارذن ذڨ 24 ن ييسراڨن ا إينڨورا ذڨ ثويلايت ن ڨالمة, إيغدنا اس ن لاربعا ييمژلا نومسثن اغاريم.
ثيبسث – ثعرق ييوث ن ثقشيشث ن 3 ن ييسڨاسن, اس نوويناس (لثنيين), ذڨ ثغيوانت ن عوڨلة مالحة (ثيبسث), غاف واكن ايغدثخبر, اس نوسيناس (تلاثا) ثفرقث ن ثمسثلا ثاغلناوث ن ثغيوانت اكي.
ثيزي وزو – ثضراد ييوث ن ثيڨاوث ن وسحولفو غاف ييسهوا ن وبريذ ذڨ وايور ن رمضان إيد سودسن ذڨ بوخالفة, غاف ييري ن ثمدينت ذڨ ييذيس ن ونژول أوثريم ن ثمدينت ن ثيزي وزو, داو نوسنثل ن ’ارژ أوژومئك ييذنغ ثنهرض ذڨ ثغليسث’.
لژاير ثمناغث - موثن كوژ (4) ن ييمدانن اك ذ 14 نيضن ذيمجراح ذڨ ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا ذڨ واكال أك ن تمورث, إيد ينا اس ن لثنيين أومسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.
ثباتنت – 400 ن ييخامن أومي دسرحن أوريڨ اڨامان ذڨ ولاد سبع, ذڨ ثغيوانت ن عين جاسر (ثاباتنت) اس نوسيدياس (سبث) ذڨ ييون ن ييسواغ ن تومرث, أولا ما يلا يتشڕشوڕ أونژار يرنو سمض لحال اطاس.
Banniere interieur Article