Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دمشق – ذيڨيمان ن ييغاريمن إيسوريين اي يقلن غار يخامن نسن اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ ثنبضيث ن درعا ذفير ما يلاد ييون ن ومثاوا ن وحباس ن ييمنغي, ذڨ واكوذ ايدڨ تواسبڨسند يساكالن اكن اذ سوفغن إيرماغن غار ثنبضيث ن إدلب.
غژة – ثمذل ثرذسا ثيسڕائيليث, اس نويناس (لثنيين), ثانقيضث ثاوحيذث نوعدي ن ييلزازن ڨاراس ذ ثسفيفث ن غزة, غاف واكن ايدنان تاويلاث ن ييسالان.
غژة – نغان إيسرذاسن إسڕائيليين, اس نوسيمواس (لجمعا), ييون نوفالسطيني اي يتكان ذڨ ثيديث ثاملويث مڨال وداڨ إسڕائيلي ذڨ ثسفيفث ن غزة, غاف واكن ايدنان يغبولا إيسناجيانن.
دمشق – ذيڨيمان ن ييزرازاغن إيسوريين اي يقلن غار يخامن نسن ذڨ ثمناضين يمڨاراذن ن واكال ووغور ايد ثقل ثغليسث س ثوقلا ن ييسرذاسن إيسروريين.
رام الله – 31 ن ييڨرذان, ڨاراسن 15 يسعان داو ن 16 ن ييسڨاسن, اي ؤبژن ييغالن إسڕائيليين ذڨ وايور ن يونيو ذڨ يونيو يزرين يرنو تواسكورمون ذڨ ثكورموت, غاف واكن ايد ثنا ثنڨا ثافالسطينيث ن ثغامسا وافا.
غژة – 3 ن تسذنان ثيفلسطينييين اي يتواجرحن, اس نوسيناس (تلاثا), س الرصاص إسڕائيلي, ذڨ « ثيديث ن ثوقلا ن ثيفالسطينييين » ايد يلان زذاث أوسفرڨ اي يسبدذ أونوداڨ إسڕائيلي ذڨ غزة, غاف واكن ايدثنا ثنڨا ثافالسطينيث ن ييسالن ن وافا.
نواكشوط - يناد أوسلواي ن ثڨذوذا ثاعڕابث ثاونيريث ثامڨذايث, امارو اماثو ن ثيرني ن پوليزاريو, براهيم غالي, ذاكن اغرف اونيري يتاڨم ذ تاذوسي ينس سڨ وغذام ن ييمنغي ينس, ثازرفا ن وغناس ينس ذوعول ينس ذڨ وبداذ ذڨ ووذم نونوداڨ امڕوكي.
دمشق – ساوضن ييغالن إيوناباضن إيسوريين اذ ڨن ثافلوث ذ ثاسنودسانت ذڨ ييمنغي نسن مڨال ييرماغن ذڨ ثنبضيث ثانژولانت ن الدرعة, يرنو ذ ايا ايد يسرولن 45.000 ن ييغاريمن, ذڨ ثمناضث اكي ايدڨ ايد ينكر ومڨارو اغاريم ذڨ سوريا.
واشنطن – ثسعدا ثنفروث ثانافلاث ن ييواناكن يدوكلن, اس نوسيناس (تلاثا), ثاناضث ن ترامپ اي يبغان اذ ثڨذل إينيڨ ن ييمزذاغن ن كرا ن ثمورا غار ييواناكن يدوكلن, يرنو يلاد وايا ذ الربح إي ييذيس ن ترامپ اي ينوغن غاف لجال نوساضوف اكي ايغف ينكر أومجاذل ذ امقران.
پاريس – سيمال لا يتنرني وغيليف ذڨ فڕانسا ذفير واباژ اي أوبژن ييذوبا إيفڕانسيين ييوث ن ثڨراوث ن 10 ن ييمدانن نويفوس امضارفو اي يلان ثسفراي اذ تڨ إينطاڨن مڨال يمسلمن, لاذغا ليماماث ذ تسذنان يلسان احيجاب.
Banniere interieur Article