Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف ن تغاوسيوين ن برا ماس صبري بوقادوم بلي لزاي رتوشا أزال ذ مقران ؤتسهم غف ييسكفيلن يوعرن يلان ضران و ثزريثن ثمورث ن ليبيا ذي سمانات أيا إنڨورا، يسثرر أوال نس بلي لزاير ورعاذ تلا توجذ باش أتسكثف أديوني ذ اتكمل إيسزڨديرن نس غف لجالت ن ؤسدوكل ذ وجمال ن يغريمن غف وبريذ ن وزرف.
الشهيد الحافظ- ثلاغا ثاڨذوذا أصحراويت، يلان ما زاليت ورعاذ زاث ن واوداڨ ن تڨلذا ن مروك، إي لطراف همن سڨ شال أغلناو، تيذوكلا ن تفريقث ذ ييغالن يدوكلن، غر تمسايين نس ؤشريكين باش أذ حرصن أوداڨ أمروكي أذي سمير أوداڨ نس، زاث ما يفشل ذڨ ؤسرسي ن لتزامماث غف أيسنيان ئيذ ن وافر أصحراوي أدو لعناية نسن.
الشهيد الحافظ- إسرفذ ؤماساي ن تاماريت ن توذسا أسرثيث ن تناريت لبوليساريو خطري ادوه، أوداڨ أمروكي جميع ن تيماسايين غف تمسالت ن لفعايل نس ن تغراسين ذ تسرثيث نس ن واوداڨ ذي ثمورث ن صحرا ؤمالو، ماني ينا بلي أوداڨ أيا يفرض لحجر أسرثيث سي كم ن ييسڨاسن غير باش أذ يعزل ثيمناضين إصصحراويين يتواودڨن ذ ؤبعذ نسنت غف ؤماضال، ؤيرني يساجاو أنفافاد بوقاشوش ذي ثمورا يتواودڨن ن تاڨذوذا اعرابث أصحراويث تاماڨذايت.
لزاير تامانغت- ثوكذد سفارث ن ؤواناك ن فلسطين ذي لزاير، أسا لخميس بلينكبث ذ تغراست ن واسا ؤر ثيطوش س واكوذ، ئيلا أذ خاسبن إيا تيساوان، ذ أد يوغال وزرف غر أيث باب نس أغرف أفلسطيني.
الشهيد الحافظ- إوكذد ؤسلواي ن تاڨذوذا أصحروايت أماڨذايت، أسنفتيل أماتو ن تيمي أبوليساريوث،إبراهيم غالي بلي أغرف نيغ أڨوذ أصحراوي ورعا ذيلا يتكمال ذڨ بريذ ؤكافح س تيشت ن لقناعث ذ لڨدارث غر واني ئيد يوعا إزرفان نس جملن.
لزاير تامانغت- توشا تيذوكلا تيوروبيث ن واهيل ن توشيث أڨراغلانت إضفرن ييغلانن يدوكلن، لمساهمث أزال نس 3.5 ن ييمليونن يورو يعني ما يتعادالن 6 ن ييمليونن ييدولارن ن ماريكان، إي وذهال ن ثيوزين توشيين إلزمن إي تروحان غر تواشولين ن ييصحراوين.
لعيون يتواودڨن- ورعاذ تكمالن ييصحراوين غف وسوير ؤنصيب ذ ؤغرفان ذ يمڨراذ ن ثرميسين ن ييزرفان ذڨ ؤماضال، تانكريث تاويزيث ئيذ ن ييمحباس أغرمانن إصحراوين يلان ذي لحباس ن واوداڨ أمروكين وتلاغان غر ولزام ن ؤحبس ن مروك إي ؤسحقر ن ييمحباس أيا غر ثيلي ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش ذي ثاڨلدا، ويرني لاغان غر ؤسيذف ن ؤنميتي أڨراغلان ذي تمسالت أيا.
جنيف- تشتكا ثاڨراوث ن جنيف ن وذهال ذ وحراز ن ييزرفان ن ومذان ذي ثنزروفث ؤمالو س ؤحبس ن لحقر يلان تساوانثن ييذوبا ن واوداڨ أمروكي ذي لحق ن يينغماسن إصحراوين ذ وذراع ن يينغماسن إبرانين يخسن أذ ساوان تحقيقاث ذي ثمورا إصحراويين يتواوداڨن، وتوكذ بلي لمامرساث أيا ذ أعفاس ذامقران غف ؤساضوف أڨراغلان.
لزاير تامانغت- إوكذد واغلانن يدوكلن أكذ واطاس ن توسيوين تيمناضانين ذ تيڨراغلانين بلي لحل أسرثيث ذ نتاذ أبريذ أوحيذ باش أنري سي تازغنت يلان ذي ثمورث ن ليبيا،و ڨوما نغف ييغتاسن ن يج ن ييذيس بعيذ غف ؤديوين يلان ثذهليث تودسا أغلانانت.
لزاير تامانغت- يسفوڨل ؤماضال أس ن ؤسيضياس، "أس أڨراغلان ن ؤسفري غف ووڨور ن تونضيلين" يرنو يلاد وايا ذ تاڨنيت إي والوس ن ؤوكذ غفت وكسا ن تونضيلين ذ ؤسيوض غر ؤماضال أيذڨ ؤر تيلين أرا ييسڨولفا أيا ن تمتانت، لادغا أيمي أرا أسا، مازال لانت تونضيلين يتڨزن تامدورت ن ييمليونن ن ييمذانن ذڨ مناو ن واسونن ن ؤمڨارو.
Banniere interieur Article