Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ويلينغتون (نيوزلندا)- إوكذد ؤڨنساس ن لحبهث لبوليساريو غر استراليا ذ نيوزلندا ماس كمال فاضل، بلي أكمل ؤثورط ن نيوزلندا ذڨ واجاو ن لفوسفات يتواكرن ذ يتوالطخن س ييذامن، سي ثمورن ن تنزروفت ؤمالو يتواودڨن، إتساهم ذي تمرنيت ن واوداڨ أمروكي ذ ؤسغبن وغرف ذ واڨدود أصحراوي أمغبون.
بروكسل- يسنكر ؤنماهال أصحراوي يتواكلفن س اروبا ذ تيذوكلا تاروبيث، أبي بشراي البشير، أمسلاض ن لامانث أماتوت نتنيري البوليساريو، س تيطوثن وبريذ ؤسميسي،يلان أدو ن لعنايا ن تيذوكلا ن يغلانن ذي تنزروفث ؤمالو، سڨ مييتيخر ؤمازان أغلانان هروست كولر، ماني يحذر غف ؤكمل ن تمسالت ؤغاواس ن سلام أغلانانت غف تغليست ن تمناضت".
موسكو- يناد ؤنغلاف ن تغاوسيوين إوردانيين صبري بوقدوم، غف ؤسيرم نس بلي تيمسالين يلان يتعدا ذ يزريهنت ؤواناك ن مالي ذڨ واكوذ ن ييمرا، تيمسالين تيمرنا، إوكذد بلي ؤلاش ن ؤمللاي أم ؤمتاو ن تغليست ذ لمصلحث يلان يكرد سڨ لمسار لزاير، باش أذ سرسن ذ أسدرن تاغليست ذ ؤسكفل ذ ؤسنڨمو أذامسان ذ أنميتي ذي ثمورث أيا.
أديس بابا- إهنا ؤسقامو ن تغليست ذ لامان تيذوكلا ن تفريق تغف تيارا ن تمليلث نس تيس 935ن ييواناكن إمسلاضن يلان نجحن ذڨ ؤسودس ن تفرانين إسلوايانين ذ إسنتويين س تغليست ذ لهنا سڨ وايور ن سبتمبر 2019 غر يونيو 2020، سيسنت لزاير.
باماكو- ؤر تزمير تاناڨروات أذامسانت ن ييواناكن ؤمالو ن تفريقت"إيكواس" ذي توغداضت ن ؤفرو ذ تلماست دار ؤناباض ذ لمعارضث ن ؤواناك مالي، زاث ن تڨاميت نتنڨاروت أيا إيسومرن ثقدمند يسن إمفاوضن ن ؤكجمول أمناضان باش أذ فران تازغنت أسرثيث يلان ثتدريت ثمورث نسن.
بئر لحلو- يسنمر ؤنيري ن بوليساريو غف وذهل سغر ييسلواين ن ييواناكن ذ ييغالن ن لقارث ذي تقشوشت ن تيذوكلا ن تفريقت، يلان تبيند أطاف ن تيذوكلا ايا غف ييسوضاف ذ ييمنزاين نس ؤسبدي، ذ ييزرفان ن جميع ن ييمسلاضن زاث ن واوداڨ أمروكي، ذ أيا يخسن أذ أزون لفتنث ذ أذ سروين إساغانن ن توشريكث يقنن و يجملن جار تيذوسا إڨراغلانين ذ تيمناضانين.
بروكسل- إوكذد ؤڨنساس ن ؤنايري ت لبوليساريور غر أوروبا ذ تيذوكلا ن أوروبا أبي بشرايا البشير بلي تبان ؤر يستعرفش تيذوكلا ن أوروبا س تانايث ن مروك غف تنزروفت ؤمالو، يرني يسمكثا بلي تيذوسا ن اوروبا، ثبي سي زيك جار ن تمناضت ن مروك ذ تمناضت ن تنزروفت ؤمالو
جنيف- إوكذد لوفد أزايري غر ؤديوان ن ييواناكن يدوكلن ذي جنيف بلي مروك أسخذام أمسالت ن ؤسكلس ن لاجئين إصحراوين باش أذ ثملص سڨ ؤسكاسي غف ثمافيث ن لحل ن ؤمنوغ ذي ثنزروفث ؤمالو.
غزة- لاغانت تيڨراوين إفلسطينين، أسا لحد غف ولزام ؤسدر ن تيذوكلا تاغلناوت ذ ؤسميري ن وڨزام ذ بطو، ذ ؤسدر ن تاڨراولا امقرانت ذي جميع ن تماضين ن تمورث ن فلسطين، باش أذ واجهن أإاواس وجمال ؤذاي إي تمناضين تيمقرانين سي ضفة لغربية يتواودڨن.
تينيريفي )كناريا)- إوكذد ؤڨنساس ن تنيري بوليساريو ذي كنتريا أسبانيث، حمدي منصور، بلي أغرف أصحراوي ورعاذ ينكميل أبريذ س ؤغلا ن ؤڨنساس انزراف ذ ووحيذ ن تنيري ن بوليساريو، باش أذ سرسن إغتاسن ن لمؤتمر ويس سموس مراو ذڨ مڨراذ ن وافارن ؤماهيل وغناس، مايخس يلا يوعر وبريذ ايا س تسركاس ن واوداڨ أمروكي، غف واما أترفذ إواناكن يدوكلن تماسايث نس غف ماتا أد يسكر ؤنوغي أيا.