Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث - سڨروند اك اين إي يسفكن اذ ييلي اكن اذ تدو ثژريڨث ثيس 21 ن توزيا ن لزاير نوسناسغل (تاك-2018), ارا د ييلين سڨ واس ن 27 غر 29 يبرير إيديتدون, ارا يقلعن سڨ ثويلايت ن تمنغاسث ما ذ تيوضين غار ثيزي وزو, إيدينا اس ن تلاثا أوسلواي ن تفيديراليث ثازايريث نوسناسغل(فاك), مبروك قربوعة.
ادرار– انغلاف ن تمضريث اك ذ وادالن, الهادي ولد علي يناد اس ن لحد ذڨ البرج باجي مختار (ادرار), اغليف ينس لا يتماهال إي وسمال ن وادالن ذڨ وذرار اك ذ واك ثيمناضين ن ونژول اكي مقرن, إيلمند ن تزمرث إي لان إيلمژيين ن تمناضين اكي.
تلمسان – 22 ن يينادالن, ڨاراسن 8 ن ييلمژيين, ارا يتكين س ييسم ن تمغونت ن تلمسان ذڨ ثالغوغا ثاغلناوث ثامزواروث ن وورارن ذ وادالن إينسايانن ارا دييلين ڨار 17 ذ 19 مغرس ذڨ بشاڕ, غاف واكن ايدينا, اس ن لاڕبعا, ونمازول نوسلواي ن تمغونت اكي.
لژاير ثمناغث – سموس ن ييڨنساسن إيزايريين يتكان ذڨ ثالغوغا ثاعرابث ن ييقوسيسن إيربحن ثاقبوشث ن تشيرفوسث (إيرڨازن اك ذ تمطوثين), ارا ديضرون سڨ اس ن 15 غر 25 مغرس 2018 ذڨ سفاقس (تونس), اذ عرضن اذ سغنون اين يفغن إي منوالا اكن اذ رن ثاليث ني موشاعن إيدڨ ثلا لزاير ذڨ ثمليلييين ثيڨراغلانين.
لژاير ثمناغث – ثعدا ثذوكلي ن سيدي بلعباس, اس ن سبت, غر وزڨن ن ثاڨارانت ن تقبوشث ن لزاير (إيمقرانن/إيرڨازن) ن تشيرضارث س ثمرنيوث ن إيلمزيين ن صاورة (2-1) ذڨ ؤسارير ن 24-فوڕاڕ ذڨ ثمدينت ن سيدي بلعباس.
ثاغرذايث - الڨام ازايري إلياس عبادي يرنا, اس ن سبث ذڨ ثزقا ثولامبيث ثاديڨانت ن داية بن داحوا ذڨ وازال ن مراو ن ييكيلوميترن س اڨافا ن تمدينت ن تمريث ن تغرذايث, افرانسي أنطوني براند, ذڨ ييون نومنوغ اساذوران ذڨ ثاڨايث نيڨ ن تلماسث.
تلمسان – لا يسفراي وغليف ن ييلمژيين ذ وادال اذ يتكي ذڨ أوسيلغ ن مدن ذڨ ڕاديو ثاحفاضث ذڨ 48 ن ثويلايين ن تمورث, غف واكن ايدينا, اس ن سبث, أوسمثار ن تغوالت ن وغليف.
لژاير ثمناغث – ثربح ثغلامت ثاغلناوث ثازايريث نوبادمينتون ثالغوغا ن تفريقث ذڨ أوستف اماثو (اثراسان) س 4 ن تزالغيوين (سناث ن وورغ, ييوث ن وژرف ذ ييوث ن وبڕونز) ذڨ ثاڨارا ن تالغوغا اكي اس ن لحد ثامديث, ذڨ ثزغا ن حرشة-حسان (لزاير ثمناغث).
لژاير ثمناغث – يووض لعفو ن ڕبي أومورار اقبور ذ وسلغماي ن تغلامت ثاغلناوث نوتينيس, عبد السلام محمودي اي يتواسنن س ييسم ن « ومغار », يرنو يلاد وايا ذڨ ييض ن واس ن لجمعا ذ سبث ذڨ لزاير, غر 83 ن ييسڨاسن غف واكن ايدنان ويذ ايسيتيلين إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير. محمودي يفروريد اشحال ن ييسڨاسن ذڨ ونرار نوتينيس ازايري, يرنو يلا ذ اڨنساس س وازال ينس ن لزاير ذڨ واشحال ن تذيانين ثيڨراغلانين, ڨاراسنت ؤرارن إيڨراكالن ذ تاقبوشث ن دافيس. يوفرارد لاذغا ذڨ وورارن إيڨراكالن ن 1975 ايديلان ذڨ لزاير, ميد يربح ثازالغي ن وبڕونز ذڨ وورار احرفي. إيلولد ؤمڕحوم ذڨ ثاڨارا ن دوجمبڕ ن 1935 ذڨ قسنطينة يرنو يوذف غار أوماضال نوتينيس غر 7 ن ييسڨاسن. يلا د انادام ن تاكورث ذڨ ثاليث ن تهرسا يرنو, إيمير ني, يلا يتورار اتينيس س ثوفرا.
لژاير ثمناغث – اذ تورار ثغلامت ثازايريث ن تشيرضارث ن داو 21 ن ييسڨاسن ثيمليليث ثاميذوانت مڨال ثغلامت ثاغلناوث ن فلسطين اس ن 27 فوڕاڕ ذڨ أوسارير ن 5 يوليو (لزاير ثمناغث), غف واكن ايدثنا, اس ن لاڕبعا, ثفيديڕاليث ثازايريث ن تشيرضارث.
Banniere interieur Article