Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عنابة – ثيصكيوين ن مولود معمري (1917-1989) إي ران غار سينيما ڨاناسنت ييوث ن تسڨيلت ثوزيڨث ذڨ أوكاثار ن تژريڨث ثيس 3 ن ثفاسكا ن عنابة نوسارو اڨراكالان.
عنابة – إيسورا اكي إيوزلانن إيد سموكنن ذڨ ثمزيزورث ثاغلناوث ذڨ ؤكاثار ن ثفاسكا ن عنابة نوسارو اڨراكالان, يناد فلاسن ومسضرو, سمير بن يعلى, ‘’إيمال نوفارس ن توسيث اكي ثاژورانت ذڨ سينيما ثازايريث لا يسفيليث إي واين يلهان’.
عنابة – مراو ذ سموس ن ييفاريسن ن سينيما إيغلناون إي يتكين ذڨ تمزيزورث نوسارو اوزلان أوفرين ذڨ أوكاثار ن تژريڨث ثيس 3 ن تفاسكا ن عنابة ن وسارو اڨراكالان.
ثاغرذايث – ازال ن 5000 ن يينرزافن ايد يرزان غاف ثزيكنت نوسنزي ن تنضي ثانسايانت ن تغرذايث ايد يلان ذڨ لقصر ن تزيكنين ن بوهراوة (ثاغرذايث) ذڨ أوكاثار ن تژريڨث ثيس 50 ن تمغرا ن تڕاكنا, غاف واكن ايدينا, اس ن لاڕبعا, أونمهال ن تخامت ن تنضي ذ ييساذورن ن تغرذايث إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.
لژاير ثمناغث - يلاد ييون ن ومييڨر غاف ليحالا ن تمديازث اس ن لثنيين ذڨ ثمكرضيث ثاغلناوث ن الحاما (لزاير) س ثيهاوث نونغلاف ن ييذلس عز الدين ميهوبي إيد يغران ييون ن ييناو إيلمند ن ولداي ن تمسكانت إي يسودس ‘’وخام ن تمديازث ازايري’.
واد سوف – اذ دييلي أوساراڨ اڨراغلان أوسان 2 ذ 23 شتمبڕ ذڨ بني صاف (عين تيموشنت) غاف ؤڨليد امازيغ صيفاقص ذ تڨلذا ن ييماسيسيلن (نوميديا ثوثريمت, 202 أوقبل سيدنا عيسى) غاف واكن ايدينا أومارو اماثو ن وسقامو أونيڨ إي ثيموزغا.
لژاير ثمناغث – راناس ثاجميلت اس ن سبث, ذڨ لزاير ثمناغث, إي تشنايث نواڕة, ييوث سڨ ثوغاش ثيمقرانين نوژاوان ازايري س ثنفاليث ثاقبايليث, يرنو يلاد وايا س وزوور ن تيذوكلا ثاژورانت ذ تذلسانت نوماڨيم ويس 3 س وحضاڕ ن واطاس ن مدن.
لوس أونجلس - "بلاك پانتر" (اغيلاس ابركان), ذ اصاض ابركان امزوارو إيغف دثڨا ثڕميسث ن مارفيل اسارو, مازاليت يطف ثاقاشوشث ن بوكس-أوفيس (اسكشم ن ييذريمن) ن تمريكث نوڨافا, يسكشمد 65,7 ن ييمليونن ن ييدولارن ذڨ كراض ن ييمالاس اك ذ 501,1 ن ييمليونن ن ييدولارن سڨ ميد يفغ, غف واكن إيدنان ييزويلن ن لعضيل إيد ژرڨن اس ن واشر (لحد).
ييژي وژو- إيمسضڕوين ؤمار بلقاسمي اك ذ أوسامة راي ربحن اراز ن تزمورث ن ووڕغ يرزان اسارو وزيلن اك ذوفثراو ن ثذويلت ثيس 16 ن تفاسكا ثاغلناوث نوسارو امازيغ يوضن غر ثاڨارا اس ن لاڕبعا ذي ثيزي وزو.
ثيژي وژو – امژاوان ازايري محمد إيڨربوشن (1907/1966) ذ "امسكار امزوارو نوژاوان ن ييسورا ذڨ ثمازغا اك ذوڨموض الماس", إيدينا اس ن واريم (لثنيين) ذڨ ثيزي وزو, أومسنژاوان مولود أونوڨهن.
Banniere interieur Article