Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

واشنطن - ثيسيث ن ييژم ن ييڨوما يزمر اذ يڨلو س واين ن ديري أوعبوض اك ذ ييژرمان, إيدينا ؤناڨماي نوسودو " Lewis-Sigler Institute of Integrative Genomics" ذڨ أووانك ن نيوجيرزي ذڨ إيووناك يدوكلن.
شانڨشا (شينوا) – ثضراد ييوث ن تڨراوث ثاسنزيكانت إيديفكان تبوث ذاكن إيمزذاغ ن تلماسث ن شينوا ثتن ياكان روژ سڨ ووڨار ن 7.000 ن ييسڨاسن ايا, إيدنان إيميدياثن إيديڨانن.
لژاير ثمناغث – ثشارد ثڕميسث ن ومساكا انمڨاڨ ن لزاير, ذڨ ثمنثفوسث (لزاير ثمناغث), ثاغسرث ثانرميث ثامزواروث ن ڕاديو ثومضينت سوسكير ن T-DAB, يرنو ثاغسرث اكي اذ تبذو اسڨال اس ن تلاثا إيلمند ن واس انماضال ن ڕاديو, غف واكن ايدثنا ثڕميسث اكي اس ن لثنيين ثامديث ذڨ ييون ن ولغو, ام واكن ايدثرنا ذاكن ثامهلت اكي ذ تيكلت ثامزواروث ايدڨ ارا دثيلي ذڨ لزاير.
لژاير ثمناغث – ثانغلافث ن تنازنت, ثليغوالت, ن تسناثويلين اك ذ وومضين, إيمان هدى فرعون, ثزيرڨد, اس ن لثنيين ذڨ لزاير, ذڨ ومياڨر امناضان ن وسنفلي إي ييووناك اعرابن, ذاكن يسفك اذ ييلي ووڨار ن وشكاض ن وسضرو اك ذ ـوسدو ن تذولي ن تسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت اكن اذ نسنغس ثافاثورث ثومضينت اك ذ تيوضين غر ييسوان ن وسنفلي أونزيڨ.
لژاير ثمناغث – اذ يبذو اساكي ن لثنيين, ذڨ لزاير ثمناغث, ونماڨر امناضان ن وسنڨمو ن تسناثويلين ثيماينوثين نوسلغو ذڨ ثمورا ثاعڕابين, غف واكن ايدينا ييون ن ولغو ن وغليف ن تنازنت.
موسكو– إيمسالونن إيروسيين أليخاندر ميسوركين ذ أنتون شكاپلروف, اي يطف الشغل ذڨ ثغسرث ثالونانت ثاڨراغلانت, كان, وار لبغي نسن, إيوكليس ن ثاليث غزيفن أك ذڨ ثوفغا غر ثالونت, غف واكن ايدثنا ثنڨا ن ييسالان ن سپوتنيك ايديبذرن اماس نوباضي ن وافوڨن ألونانن ايديوسان سذاث موسكو.
لژاير ثمانغت – انغلاف ن تذاوسا, ن ييمدانن اك ذ تسمسكلت ن ييسبيطارن, مختار حسبلاوي اذيروح اس ن لثنيين غر ثمدينت هافانا (كوبا) اكن اذ يسلوي ثيغيميث ثيس 21 ن تسميلت ثوشريكث نومذهل ؤشريك ازايري-اكوبي, إيدينا اس ن لحد ييون ن والغو ن وغليف.
واشنطن – ثڨا ثڕميسث ثاماريكانيث ن سبايس x, اس ن لاڕبعا ذڨ فلوريدا, اكاياذ امزوارو نوسيغي ن ييموتورن ن تمژذيث ينس ثاماينوث ن فالكون هيفي إيلمند نوهيي إيوشيري ينس أور يتعطيلن ارا اذ دييلي.
جلفة – إيوكذد أونغلاف ن تغوالت, جمال كعوان, اس ن لحد سڨ جلفة, ذاكن اڨنسا ن تغوالت ثانمڨاڨت ن ألكوم سات 1 اذ يرژم إيبريذن ذيماينوثن إيوسليژري ذڨ لزاير. اڨنسا ازايري ن ألكوم سات 1 اذ يرژم إيبريذن إيماينوثن إيوڨزوم اغلناو ن وسليژري لاذغا إيمي ارا ديحاز اشحال ن ترڨوا ارا يتواسمضنن, غف واكن ايدينا ماس كعوان ذڨ ييون ن ومياڨر ذ تغامسا ذفير ثرزي ينس نوماهيل غف ثويلايت اكي. اڨنسا اكي ن تسناثويلت ثاماينوث ذ احريش ذاغ سڨ ثيغري إيومسيزور إيلمند نوسبدذ ن ترڨوا ثيماينوثين ن تليژري, غف واكن ايدينا. سڨ ييذيس نيضن, يناد أونغلاف ذاكن اغثاس يقنن غار أوسبدذ ن ترڨوا ثيماينوثين إيسوي ينس ذاسنڨمو ن وسليژري ازايري س ثوكشي ن وازال إي ثيماوين ذ تزيثليوين ن ييمڨيين ن وڨزوم اكي « ووكوذ نلاد ثاواشولت يرنو نسمحسيساسن », غف واكن ايدينا.
لژاير ثمناغث – اشيري نوڨنسا ازايري ألكوم سات 1 ذ ‘’ييوث ن تاليث ثاماينوث ارا د يڨلون س واين يلهان إيوسنفلي اغلناو’, إيدينا اس ن لثنيين ذڨ لزاير أونغلاف امزوارو, احمد أويحي. ‘’سوشيري نوڨنسا ازايري ن ثيليغوالت ألكوم سات 1, ثكشم لزاير ذڨ ييوث ن تاليث ثاماينوث ارا ديڨلون س واين يلهان إيوسنفلي اغلناو’, إيدينا ذڨ ييون ن ييناو إيد يغرا ذڨ ثفوڨلا نوسنكد نوشيري ن ألكوم سات 1, س ثيهاوث نينسغوما نوناباض, نيكاثارن ن تنڨا ثالونانت ثازايريث (اژال), ن تضا اك ذ لزاير ثيليغوالت اڨنسا. يرنا يناد ذاكن ألكوم سات 1 ‘’اذ يسيوض ثامورث نغ أكن اذ تسعو ييون نوژطا اغلناو نوسزري اك ذ تغوالت إيجهدن يتواغلاسن, أولا ذيميهيثن إيڨاماثن’, يزيرڨد ذاكن ‘’يال ييون يسيضن ازال ن ييون نوناڨراو ن تلغوث أك ذ تيليغوالت إيجدن, امغلال إي ثوذرث ثاذامسانت اك ذ تمتي نوغلان ذڨ ثاليث نيژطاث أك ذ ومبيدل أليكترونان’.
Banniere interieur Article