Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورنافاكا – ثيزنزلت اي يحوزان ثالمامسث ن ميكسيك اس ن 19 شتمبڕ يزرين ذ تين اي يساوضن غار ييوث ن تڨراوث مغرن: إيڨالوزن ن ييون نوفاكان ن ثلالوش اي يلان ذ ايوش ن ونژار ذڨ ثاليث ن ييميكسيثاثن, يرنو واكي ذ افاكان ايد يوسان ذڨ ييون نوزاموڨ ن توپانزولكو, ذڨ أوواناك اميكسيكي ن مورليوس.
پيكين – أولسن قاسن ثيدي نومازلاو ن وبريذ ن واليم س ييسفكا اي د يفكا ييون نوتيليسكوب اشينواث يرنو أوفاند ذاكن ثامناضث ايدڨ لان ييتران أور هراوث ارا كان 50.000 ن ييسڨاسن ن تافاث, واناڨ ثوض ارمي ذ 62.000 ن ييسڨاسن ن ثافاث ما يبذاد أوقيسي سڨ ثلماسث نومازلاو.
لژاير ثمناغث – اسدرم نوكفاي ن تڨراوث ثافڕانسيث ن لاكتاليس اي ثتسنوزوي ثڕميسث ن سيليا ألجيري ذڨ لزاير, لهانتد ييذس 3 ن ثيونين, غاف واكن ايدثنا ثڕميسث اكي ذڨ ييون ن والغو. أكفاي اكي يتواكس سڨ وولزوز إيمي اي وفان ذڨس ثاباكتيريث ن تسلمونيلت.
شونڨينڨ – أوفاند افوسيل ن ييون ن ييفكر يسعان 150 ن ييمليونن ن ييسڨاسن ذڨ ثغيوانت ن شونڨينڨ, ذڨ ونژول-أوثريم ن شينوا, غف واكن ايدنان كرا ن تاويلاث ن ييسالان اس نوسيدياس.
لژاير ثمناغث - أوڨار ن 20 ن ييلمژيين إيد يسومرن ثيكثيوين ثيسفارانين إيد يكان سڨ واك ثيمناضين ن تمورث اك ذ ذ ييمينيڨن نغ يدرن ذڨ ثمورا ثيوردانييين اك ذ ذ ووڨار ن مراو ن ثڕميسين ثيسفارانينت يموزڨن ذڨ ثسناثويلين ثيماينوثين, اذ تكين سڨ واس ن 26 غر 27 يونيو ذڨ "هاكاتون" (ثيمسيزورث ن ثيفراث ثيسفارانين) اك ذ "Startup Competition" (امسيزوث ن ثڕميسين ن تسناثويلين ثيماينوثين), ذڨ وادڨ أومي تينين "دونيا پارك" ذڨ ثمدينت ن لزاير, إيدنان يمسودسن.
لژاير ثمناغث – اذ دبذون وارامن إيمزوورا ن سين ن ييڨوثا إيداولالن ن ييسيرڨ اسكدان ن أنترنت ذڨ لزاير ذڨ ثاڨارا نوسڨاس ن 2018, غف واكن ايدثنا, اس نوويناس (لثنيين), ثنغلافث ن تنازنت, هدى إيمان فرعون.
پيكين – أوفاند كرا ن ييماسانن إيشينواثن دذ ييماريكانيين إيڨرا يسعان ؤڨار ن 10 ن ييمليونن ن ييسڨاسن ذڨ أوعمبڕ, غاف واكن ايد نان كرا ن تاويلاث ن ييسالان.
پورطو غالارتا – أولا ما اطاس ن ييمدانن ايد ينان ذاكن ژران ييوث ن تلمسث ثاماينوث ن ييفكر ذڨ أوثارام ن ميكسيك, ارمي ذ ايور ن مايو اي ستعڕفن ييماسانن ذاكن ثلا.
ثاغرذايث – ازال ن 4.300 ن ييڨضاض إيمانانن إيسڨذافن ايد حسبن ييمسنڨضيضن ذڨ واسونن إينڨريين ن تويلايت ن ثغرذايث اي يقلن ذيسمالن نوسڨذف ن ييڨضاض إيمينيڨن, غاف واكن ايد ينا أوذابو ن تژڨوا ن تويلايت اكي إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.
لژاير ثمناغث – ؤڨار ن 4000 ن ييمتكيين إيغلناون ذ ييڨراغلانن, سڨ يينورار يمڨاراذن ن تسناثويلت ثاثرارت, ارا يتكين ؤسان ن 27 ذ 28 يونيو ذڨ لزاير ثمناغث, ذڨ ثقاشوشث ثاڨراغلانت ن ثمدينت ثميغيسث, غاف واكن ايغدثنا, اس نوساماس (لحد), ثويلايت ن لزاير.
Banniere interieur Article