Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نيويورك (ثودسا ن يغلانن يدوكلن) – يسوثر أوسلواي افلسطيني, محمود عباس, اس ن تلاثا ذڨ نيويورك, اسودس نوساراڨ اڨراغلان ن تالويث ذڨ وڨموض الماس ذڨ ثلماسث نوسڨاس اكي, يرنو يڨرد ثيغري إيوسبدذ ن تاويل اڨديس ارا د ييلين ذڨ ومكان ن تبذاماسث ثاماريكانيث.
نيامي – إيمازاين ذڨ ثغوالت اك ذوژطا ن ترمغا ن تمناضث ن ساحل-ثانيرانت تكين ذڨ ثنمسلت نومبيدل إب يلدين ذڨ ميامي (نيجر), ثرزا اتكي ن ييميدياثن ذڨ أوحزب اك ذومنوغ مڨال ن ثژريغفث ثوكريضث.
لندن – ؤڨار ن 20 ن تمسڨيديوين ثيبريطانييين اي يرژمن ثيوورا نسنت, اس ن لحد, إي وڨذوذ اكن اذازننت إيزن إيجهدن ن ومسورف ذ ومقاراب ڨار يمغيوانن يمڨاراذن, يرنو يلاد وايا ذڨ أوكاثار ن واس ن غيسيث مي موسقو (رزوتد غف ثمسڨيدا ينو) اي سودسن إيوسڨاس ويس 4 غف وسرف.
بسيسي (مونتينيڨرو) - ثقبل ثاذوكلي ثاڨراغلانت ن تمضريث ثانملايث, اس ن سبث, اذ دثسيذف ثاذوكلي ن ييمزراون إيونيريين ذڨ واس ينس ويس 10 ن وسوير ينس ويس 33 ايلا ديتيلين ذڨ ثمدينت ن بسيسي, ذڨ ثڨذوذا ن مونتينڨرو, غف واكن ايدثنا ثنڨا ن تغامسا ثاونيريث.
الكاپ – امني ن تفريقث نوژول يفرن اس ن لخميس سيريل رامافوسا ذ اسلواي ن تڨذوذا, سڨ أووخر سڨ أوذابو إيضلي ني أوسلواي جاكوب ژوما.
پريطوريا- اسلواي ن تفڕيقث ن ونژول جاكوب ژوما إيوكذد اس ن لاڕبعا ثامديث اوخڕ ينس اكي ن "دڨ ووسان اڨي", يكنا إي يحتيمن نوكابار ينس, اسوير اغلناو افڕيقي.
پاريس – سناث ني ن تبوڨاطوثين ايديلهان س ثمحاديث ن 24 ن ييمغناسن إيونيريين ن أكديم إيزيك (اي تحبس مڕوك ؤڨار ن 7 ن ييسڨاسن ايا) ڨذلناسنت اذ ادفنت غر مڕوك, غف واكن ايغدخبرن, اس ن تلاثا, كرا ن ييماساين إيونيريين ذڨ فڕنسا.
رام الله (إيكالن إيفلسطينيين) – إيفلسطينيين اي يتواحبسن وار شڕع اذ غونزون ثينفرا ثيسرذاسانين ثيسڕائيلييين, غف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, ؤماساي نوكارام ن ييمحباس غر أوذابو افلسطيني.
لندن – ثناد امنستي أنتيرناسيونال, اس ن لثنيين ذڨ لندن, ذاكن إيغالن ن وادڨ إسڕائيلي يسفك اذ دسللين, وار لعضيل, ثامغناسث ثافلسطينيث احد تاميمي يرنو احباس ينس ذ « ارام امايوس إيوسيڨذ ن ييڨرذان إيفلسطينيين » ايلا يزبون مڨال ومحاق ن ييغالن ن ووداڨ.
لژاير ثمناغث – اكن كان اي ثتعدا إسڕائيل غف دمشق, اس ن سبث, لانتد ثسذميرين إيجهدن إيلمند نوقادر ن تنايا ن سوريا ذ تومذا ن واكال ن تمورث اكي, لاذغا إيمي اواناك اسوري مازال يتكميل يتناغ مڨال ثڨراوين ثيرماغين أكن اذ ديسوكس إيمان ينس سڨ ثزغينت ثاغليسانت اي تيحوزان سڨ 2011.
Banniere interieur Article