Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليژي – بذان اشحال ن ييسنفارن ن تژورث تواغلاثن ذڨ ثمدينت ن جانت (420 ن ييكيلوميترن ذڨ ونژول ن إيليزي), غاف واكن ايغدنان, اس ن وكواس (لخميس), ييماساين ن ثڕميسث ن وسذڨر ن ثتريسث ذ ووريڨ (سونلڨاز), ايد يرنان ذاكن إسنفارن اكي ذ ويذ ارا يسلهون اسذڨر ن ثتريسث ذڨ يڨمامن يمڨاراذن ن تمدينت اكي.
قسنطينة – ثاويلايت ن قسنطينة ثسعا اك ‘’ثينقيضين إيلاقن’ اكن اذ توغال ذافاريس ن تمريث اڨراغلان’, إيدينا اس ن سبث أومازاي اڨراغلان, ريمي پوليوا, ن ثودسا ثانماضالت ن ثمريث.
لژاير ثمناغث – انمهال اماثو ن ثڕميسث ن سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, يغراد اس ن تلاثا ذڨ لزاير, إي وسدوكل ن ووسيسن اكن اذ ناوض غار ييسوان يلان ذڨ ثستراتيجيث ثاماينوث ن ثڕميسث ذڨ ثوالا 2020/2030
لژاير ثمناغث – ثسرس ملمي كان, ييون نوناڨراو اماينو نوسمسني ن ييڨبارن سڨ أوساڨن ن لزاير غار أوساڨن اكيوان, ثمهلا ثاماثوث ن ييمزڨار, إيدثنا اس ن تلاثا ثسودوث اكي.
سيدي بلعباس – يناد أوسلواي-انمهال اماثو ن ثڕميسث ثاغلناوث ن ثمڨورييين ثيليكتڕونانين (إيني) ن سيدي بلعباس ذاكن ثاڕميسث اكي اذ ثبذو اغرف ن يينمذا نوخلص أليكتڕونان ذڨ وايور ن يونيو يرنو اذ دييلي وايا ذڨ ثنغرافث ينس ثاماينوث نوسنومذ اليكتڕونان اي يبذان سڨ ملمي كان.
تلمسان – اذ تبذو تڕميسث ثوخليضث ثازايريث-ثاطاليانيث ن CIAM Ascensori e Servizi Srl, افارس ن ييمساونن ذڨ تلمسان ذڨ يناير ايديتدون, غاف واكن ايد ينا ييون نوڨنساس ن تڕميسث اكي إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.
لژاير ثمناغث – يولس إيوكذد ؤنغلاف ن تژورت, مصطفى ڨيطوني, اس ن وساماس (لحد), ذڨ لزاير ثمناغث, غاف وادوذ ن لزاير ايد يڨرن ثيغري إي وسميودس ن ووسيسن إي وسعجل نوكالا ن وزمال نوميذوال ن وڨذال أوميذ ن وارامن إيميغسن.
لژاير ثمناغث – يناد أونغلاف ن تنزذوغث, عبد الوحيد طمار, اس نوسيدياس (سبت) ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن قريب اذ تبذو تمصكيوث ن ووڨار ن 50% سڨ 120.000 ن تنزذوغين ن واهيل نوسنزي س لكرا ن ثنڨا نوسلهو ذوسنڨمو ن ثنزذوغث (عدل) ذڨ أوكاثار ن ييسنفارن ينس ذڨ أوسڨاس ن 2018.
ثباتنت – قدمند اس ن وكراس (لاڕبعا), ذڨ ثغسرث ن ثباتنت, ثماشينث ثامزواروث ن كوراديا ارا يبذون اذ تساواض مدن سڨ واس ن وكواس (لخميس) ذاساون ڨار ثباتنت ذ لزاير ثمناغث يرنو اذ ثعدي غاف ثمسيلت ذ البڕج بوعڕيڕيج.
تلمسان – ازال ن 400.000 ن ييسلمان إيمژيانن ن ويناناز اڨلذان ذوغسي ن ييلل ايدوين, سڨ ملمي كان, غار ثنيڨرث ن وامان ن اڨلا, ذڨ ثغيوانت ن لمخلد, ذڨ ثويلايت ن تلمسان, غاف واكن ايدثنا ثمهلا نوڨمار ن ييسلمان ن ثويلايت اكي اس نوسيناس (تلاثا).