Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- أذ بذون ييمازانن ؤسقامو أغرفان أغلناو ذڨ ؤسقرذش ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020، أس ن تلاثا ئيد يوسين، ماني أذي يلي ودغر غف وضريس أس ن لحد 31 مايو يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا سبث.
لزاير تامانغت- يناد وغليف ن تكرازت ذؤسنڨمو أريفيث غف ؤصادق نس غف ؤسنفار تاناضت يقنن غر غر ومسال ن ؤديوان ؤسنڨمو ن تكرازين تيمڨوريين ذي ثمناضين إصحراويين يلان أذ يالي غر الامانث أماتوث ن ؤناباض
لزاير تامانغت- يلا ذڨ ؤسنفار ن توذريمت 2020، يلان أذ يتواعرض ؤسان أيا ئيد يوسين غر لبرلمان باش أذؤرزين فلاس نيغ أسرنين ذيس، أڨراو ؤفضل أثرار، ئسوي نس ذةأسدر ن تامڨوري
لزاير تامانغت- توغال لزاير سي يمزوورا ن ييواناكن ن تفريقت يلان إذهل أمون ؤشريك، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أس ن لخميس ذڨ ولغو ن ن وغليف إمنتدب ينزاكلفن س تيذوسا إيمزيانين.
لزاير تامانغت- تسهوا لزاير يلان تسلوي ثاقشوشت ن توذسا ن ييواناكن إيمصرن ن ؤبيتورل (أوبك)، أفارس نس سڨ ؤبيترول غف لحساب ن ؤمسفهم ذ ؤمثاوا ن أوبك+ ئيسنسان ذي 12 برير يرزين، وثرني ثنا بلي نتاث ثشور ذ لقناعث ؤ ذي نيث نس بلي جميع إواناكن يلان سنيان غف ؤمثاوا أيا أذ حبرن أغتاس أيا يقارن أد نسهووا سڨ ؤفارس ن ؤيترول.
لزاير ثمناغث- انغلاف ن تزورث, ماس محمد عرقاب, يوكذد اس ن لخميس ذاكن لزاير ثسنقس افارس ينس نوپيترول اكن إيد يلا دڨ ومثاوا ن أوپيپ+ ن 12 يبرير يزرين, يرنا يسنفاليد افلاس ينس ذاكن اك ثيمورا يسثنيان اذ قادرنت ثيمريسين يتوادمن دڨ ثمليليث ني, إيد ينا ييون أولغو ن وغليف ن تزورث.
لزاير تامانغت- إيسوي ن ؤسنفار أمنزو ن ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020 لان إصادق فلاس ؤسقامو ن يينغلافن، أسا لحد، ر ؤعزز ن لڨدارث ن ؤسغاي ن ييغرمانن، أكذ ؤحسن تواعيث ن تورسضوين ن ؤواناك ذ ورزام غر لاستمثمارت ن تمورا ن برا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويث أڨذوذانت.
لزاير تامانغت- ئيلا أذ رنين ذڨ تيلاويين ذ لخلاص ن ييماستاغن ذڨ ؤسڨاس ن 2020 س وكتامور ؤجار ن 2 غر 7 غف ماية، سڨ ؤمنزو ن مايو ئيد يوسين، واي غف لخساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف ن ؤماهيل ذ ؤثضامن أنميتي أسا سبت.
لزاير تامانغت- ثلاغا نقابث أإلناوت ن تينڨا ن سياحث ذ الاسفار غر ؤتكي غف لخطث أغلناوت إي وسدر ن واڨزوم يلان يزرا أحباس ذامقران س سبث ن ؤنفافاد بوقاشوش، لخطث أيا س سماح سي ضرايب ذ تيا ن لبنكاث ئيذ ن ومسال ن ؤصندوق ن ثويزا إي وعاون ن إيا ينضورن سي تزغنت أيا، واي غف لحساب ن ئيد ينا أسا إي تنڨا ن يسالن ن لزاير أسنفتيل نس أماتو إلياس سنوسي.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تزوزت كمال رزيق أسا تلاثا سي لزاير غف ولزام نؤكمل ؤماهيل ن ؤسنعث ذ ؤوعي ن يوذان يساغن باش أنحرز ييمان نغ سي قلي ن يبريذن يلان نزريهمن غير أمك غف وسوير ن تحونا، يلان أتج أزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أذ يرني.