Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاغليسث ثاژورانت ثضمن ار إيسڨاسن 2040-2050

الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:14
عين تيموشنت - انغلاف ن ثژورث, عبد المجيد عطار, يناد, اس نوسيناس (تلاتا) دڨ عين تيموشنت, ذاكن "ثاغليسث ثاژورانت ثضمن ار إيسڨاسن 2040-2050 ماشا لان ييبرذان إيضن غاف وايا إي يسفك اذ نسممي اساضوف اماينو غاف ييسرغان اكن اذ نسبغس ثيشركا اكن اذ نمهس اين نسعا ن ثژورث".
لزاير تامانغت- يبذو رمجمول ن تامڨوري ن سيما لزاير (جيكا) ذڨ ورموذ وماد ذ ؤسكي ن رخام واي زاث ن تطوفي نس إي لوحدث ذ ؤمزرو ن تويلايت ن ڨالمة يلان تاڨلا تاقبورت ن تسوذوت تاغلناوت ن رخام، ماتا اتيجن أتوعا غف يسوترن أغلناون ذ ؤسيجو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أيا لثنين ذڨ ؤلغو ؤمجمول أيا اناڨذوذان.
لژاير ثمناغث– يناد أونغلاف ن تژورث, عبد المجيد عطار, اس نوويناس دڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ثاغليسث ثاژورانت ثاغلناوث ثتواضمنت ارما ذ 2040, ما ذروس, يرنو يلاد وايا س ثحارازين د يتواوكذن ن 2.500 ن ييملياڕن ن ييميترن ن ووريڨ ذ 1,7 ن ييملياڕن ن ييطونن نوپيتڕول.
بسكرث- إوكذد ؤنغلاف ن تنزوت كمال رزيق أسا لجمعة سي بسكرث بلي "أسمال ن إساجاون برا ن تمرغيت يقن غر غر ؤسرسين تستراتيجيت تفرز ذڨ آوك ن تيڨتين
لزاير تامانغت- ذڨ تافوڨلا ؤسنيي يسفرزد ؤسلواي اماتو ن سونلغاز شاهر بولخراس بلي لحكام ن ؤمثاوا ـ أكتار " أغنيج أنسرس أسويير يلهان س تيذت غف لجالت ؤسورف ن قلي ن نقايص".

أرزام ن ؤڨار ن 91 ألف أنسا ن لخذامي ذي 2021

الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 21:01
لزاير- وضن ومضان إنساتن لخذامي ذڨ ؤكاتار ؤسنفار ؤساوضف ن توذريمت إي وسڨاس ئيد يوسين ؤجار ن 91 الف ن يموكان لخذامي سيسن ؤجار ن 47 الف ؤسخذم ذڨ يموكان إلماواين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا لخميس سي لزاير تامانغت أنمهال أماتو ن ؤماردو عبد العزيز فايد.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تزورت، عبد المجيد عطار، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي اسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت أذ يتواعرضن غر تسفرانت ذڨ ؤمنزو ن ونبر ئيد يوسين، أذ يثكفل س تانايا إكملن إي ؤواناك غف تيغبولا تاڨامانت.
لزاير تامانغت- يخسر ؤمجمول ن سوناطراك لخساير تيمقرانين س وزال ن 10 إمليارن إدولارن ذڨ ؤناڨار ن سبتمبر 2020 س لمقارنث ئيذ ن ييشت ن واكوذ سڨ ؤسڨاس ن 2019، غف سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، ماني تسكلس أدو س ؤكتامور 41 % سڨ ؤمضان ن يماهالن ؤسيجو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ إڨموضن وغليف ن تزورت.
لژاير ثمناغث – إيخبرد ؤنغلاف امنزو, عبد العزيز جراد, اس نوسيضياس دڨ جلفة, غاف وزمال ن ثاناضث ثاسلكمانت إي وسودس ن واسونن إيمڨورانن.
لزاير تامانغت- سنيانت تيذوسا إضفرن أڨزوم ن تيغبولا ن وامان، أس ن وكراس (لاربعا) ذي لزاير تامانغت، أمثاوا ئيد ن تنڨا تاغلناوت وذهل ذ ؤسخذم لغروز "أونساج" إي وذهل ذ ؤسبغس ن ترمسين تيمزيانين باش أ سكفلنت أماهيل نسنت ذ ؤشارك نسنت ذڨ مسال ن يسنفارن إضفرن أڨزوم.