Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث- موثن 16 ن ييمدانن اك ذ 965 نيضن ذيمجراح ذڨ 835 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضرا سڨ ڨار واس ن 1 غر 17 فورار ذڨ دقس ن واغيرن (ثيويلايين) ن تمورث, إيدينا اس ن تلاثا ؤمسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث – يڨرد ؤنغلاف ن ييلمژيين ذ وادال, اس ن لحد ذڨ لزاير ثمناغث, إي يماساين ن يخامن ن ييلمژيين ذڨ ثويلايين يمڨاراذن اكن اذ رژمن ثينغرييين نوسڨمك ايس ارا دلهون إيسلماذن ن تيدوكلا ن « إقرأ » ناغ ثيدوكليوين نيضن ن ييلمژيين إيديلهان س ونرار اكي.
وهڕان – سموس (5) ن يمستيين اي يتواساژرن, اس ن تلاثا, غر 18 ن ييسڨاسن ن تكورموت ذڨ ثنفروث ثاجريمانت ن وهڕان, غف لجال ن واجاو ن 12 ن ييقنطارن ن لكيف يتواسكرن.
لژاير ثمناغث – ثبذا ثسقذاش تمسثلا ثاغلناوث سين ن ييسوڨا إيماينوثن, ييون ذاساڨو نوقيسي ن ييغيسم, ما ذ وايض ذ اساڨو نوقيسي ن تهيوفين اكن اذ فاقن ما يلا انهاڕ يسوا إيغيسم نغ يسقذش ثيهيوفين, يرنو يلاد وايا ذڨ ؤكاثار نوسثرر ن تاويلاث نوحزب غف ييسهوا ن وبريذ, غف واكن ايدينا ؤغلا ن تغليسث ثابريذانت ن تمسثلا ثاغلناوث ن زرالدة (ثاويلايت ن لزاير).
لژاير ثمناغث – يڨزم وذفل اشحال ن يبريذن ذڨ ثويلايين يمڨاراذن, لاذغا ثوبيرت, ثيزي وزو, ثباتنت ذ بڨايث, غاف واكن اي ثنا, اس ن سبث, ييوث ن تشراوث ن تمسثلا ثاغلناوث.
ادرار – ثبذا ييوث ن تغلامت ثاسناجيانت يموزڨن ن وسبيطار اسداوان ن مصطفى باشا (لزاير ثمناغث), اس ن لجمعا, اماهيل ينس (اسكيذ ذ تمهال ثيڨوفوسانين) ذڨ وسبيطار ن وولف (ثاويلايت ن ودرار) ذڨ ؤكاثار ن واهيل نوسيكنو ڨار يسبيطارن, غف واكن ايدنان إيماساين ن وسبيطار اكي.
 لژاير ثمناغث – ؤبژن, ييمژلا ن تغليسث ن تويلايت ن لزاير, ذڨ ثمهال ايديلان ذڨ يڨمامن يمڨاراذن ن تمناغث, 95 ن يمدانن اي يتكان ذڨ ثمسال ثيجريمانين يمڨاراذن, غف واكن ايدينا, اس ن لثنيين, ييون ن والغو ن تبنيقث ن تغوالت ن تمهلا ثاماثوث ن تغليسث ثاغلناوث.
 لژاير ثمناغث – ڨانت ثسنسار ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن تلاثا, ذڨ ييموكان يمڨاراذن ن تمورث, ثيڨرمانين إيورژام ن يبريذن اي يڨزم وذفل ذ تالالت ن ييمزذاغن اي يوحلن غف لجال ن لحال يخصرن, غف اكن ايدينا ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث – انغلاف ن تغاوسيوين ن وسغان ذ لواقف, محمد عيسى إيوكذد اس ن تلاثا ذي لزاير ثمناغث, ذاكن لزاير ثوجذ إيوسيلغ ن ليماماث ذي بلجيك ام واكن ارا ثسخذم ثارميث ينس يرزان اسحبيبر سڨ ثيضوڕفا ذوسنرني ن تكثيوين ن تلويث "ذ اين إي ثزمر اذ ثزيجو غر ثمورا-نيضنين".
جيجل - ازفان جمال طبيبل يسفرح إيمسهاناين نوسالاي اكوتامي ن جيجل س امونولوڨ يئس ‘’ذ المترو اي يمدوكال’, يسنكديت ذڨ أوكاثار نومزڨون ن سبث, إي ثشثل ثمهلا ن ييذلس. ‘’ذ المترو اي يمدوكال’ ذ ييوث ن تحكايث ن ييون نوبالموذ إيلا يبغان اذ يوغال ذ المترو ذڨ ييوث ن تمتي إيوومي يتي أوقلمون بدلن إيزالن ينس. زذاث ن ييمسهاناين إيدڨ ڨثن ييناژورن إيلمژيين, إينسغوما ن كرا ن ثيدوكليوين ثيذلسانين ثيديڨانين, يمسلايد أوناژور غاف وبريذ إيديوي أوبالموذ اكي يوغالن ذارڨاز, يسمرس أك ثيحيليوين مڨال اماضال اكي يتشورن ذ تيكركاس, اكن اذ يجمع إيذريمن.
Banniere interieur Article