Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيميمون - ژونژان, اس ن تلاثا, ذڨ ثويلايت ن ودرار, اناڨراو أوريڨان ن تيميمون ذڨ حاسي باڕودة, ذ وين اي يتوابنان س ثيشوركا ڨار ثڕميسث ثازايريث ن سوناطراك, ثاڕميسث ثافڕانسيث ن توتال ذ تڕميسث ثاسپنيوليث ن كاپسا.
لژاير ثمناغث – ثشارد ثنغلافث ن توناضث, فاطمة زهراء ژرواتي, اس ن تلاثا, ثاحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ أوغارام ن 10.000 ن تنزذوغين ذڨ سيدي عبدالله (لزاير ثمناغث) ذڨ أوكاثار ن وسفوڨل ن واس اڨراغلان ن تژڨوا ايديلان سوسنثل ن "ثيژڨوا إيلفايذا ن تمدينين ثونزيڨين".
لژاير ثمناغث – ثشارد ثنغلافث ن توناضث, فاطمة زهراء زرواتي, اس ن تلاثا, ثاحملا ن توژوت ن 2.600 ن ييسكلا ذڨ أوغارام ن 10.000 ن تنزذوغين ذڨ سيدي عبدالله (لزاير ثمناغث) ذڨ ؤكاثار ن وسفوڨل ن واس اڨراغلان ن تژڨوا ايديلان سوسنثل ن « تيژڨوا إيلفايذا ن تمدينين ثونزيڨين».
لژاير ثمناغث – ثبذا ثنغرافث ثامزواروث ن تولما (ذڨ أوسوديس ن شاش ن غيليزان) افارس اس ن 15 مغرس, غاف واكن ايدينا, اس ن لثنيين, وغليف ن تمڨوري ذڨ ييون ن ولغو.
وهڕان – يناد ؤسلواي-انمهال اماثو ن تڕميسث ن ألفاترون إيليكترونيك إيندوستري (ذ افورك ن تڕميسث ثاغلناوث ن تمڨوريوين ثيليكتڕونانين), اس ن لاڕبعا ذڨ وهڕان ذاكن 7.600 ن ييغربازن (سڨ 3 ن يسويرن) ارا ثولن س وسڨالف اسنسلكيمان ايد يتواغرفن ذڨ لزاير.
وهڕان – إيڨا أوسيلغ ن ييخدامن ذڨ يساذورن ن وغرف ن تكڕوسين ذڨ واماس امساذور ن واد تليلات ذوسودو نوسيلغ ن سانية (وهڕان) اسوريف ذ اماينو ذڨ وبريذ ن وموزڨ.
لژاير ثمناغث – ثناد ثنغلافث ن توناضث, اس ن لاڕبعا, ذاكن ثامسريث ثامزواروث ن توناضث ذ تژوار ديتقالن (سيرة 2018) اذ دثيلي ڨار 26 ذ 28 مغرس ذڨ لقصر ن تزيكنين نوزومبي ن ييلل سوتكي ن وازال ن 10 ن تڕميسين, ڨاراسنت 70% ذ تيڕميسين ثوسليڨين ذ واطاس ن تڕميسين ثيوردانييين.
 لژاير ثمناغث – يناد أونغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن, عبد الغاني ژعلان, اس ن تلاثا ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ثيغسار نوخلص ن وبريذ امازال اڨموض-اثارام اذ دوجذنت ذڨ ثاڨارا ن 2018.
لژاير ثمناغث – ثزمل ثڕميسث ثاغلناوث نومسني اولال ن يمسيكلن اڨاثو ذ ييوث ن تڨراوث ثاشينواث يموزڨن, اس ن لحد ذڨ لزاير ثمناغث, إيلمند ن لبني نوغرابو اماينو اي يتاوين إيمسيكلن ذ تكڕوسين س ثزمرث ن 180 ن يمسيكلن ذ 60 ن يمسداين.
لژاير ثمناغث – انغلاف ن تيژراف, ماس عبد الرحمان راوية يسرس اس ن لاربعا ماس بن حميد فاروق ذڨ ثووري ينس نونمهال اماثو ن ييمسزڨارن, ذڨ وغليف ن ثيژراف, إيدينا ييون ن والغو ن وغليف اكي.